A logopédiai vizsgálatról

Törvényi háttér

A logopédiai munka két fő tevékenységi körből, diagnosztikus és terápiás munkából áll. A logopédiai munkát – így a logopédiai vizsgálatokat is - a 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatok intézmények működéséről szabályozza.

  1. §

(3) A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését.

(4) Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges.

A szűrés és a vizsgálat közti különbség

Ahogy a törvényi szabályozás is előírja, az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését el kell végezni. A 12. kerületi logopédus csapat protokollja szerint a szűrést minden logopédus a saját körzetében, helyben végzi el. Időtartamát tekintve a szűrés rövidebb, kb. 20-25 percet vesz igénybe. Egy alapvizsgálat alatt elvégezzük a gyermek beszédszervi és artikulációs vizsgálatát, hallási differenciálásáról, dominanciájáról, verbális memóriájáról, valamint a grafomotoros készségéről is szerzünk információkat. A részképességek elsődleges feltérképezése is ekkor történik: szem- és kéz koordináció megfigyelése, az alak-háttér változásának megkülönböztetése, alakkonstancia vizsgálata, térbeli helyzet és viszonylagosság próbája, valamint a ritmusismétlés, követés képességének felmérése. A szűrés eredményeit összesítve dönt a logopédus arról, hogy az adott gyermeknek szüksége van-e logopédiai kezelésre, s ha igen, akkor milyen típusú terápiára, ill. ezen eredmények alapján kérheti a gyermek további, részletes vizsgálatát.

A részletes logopédiai vizsgálat kizárólag a szülő belegyezésével történhet. Helyszíne a logopédiai központ. Lényeges különbség a vizsgálat és szűrés között, hogy egy részletes logopédiai vizsgálat során speciális anamnesztikus kérdéseket tesz fel a vizsgáló szülőknek, melyek segítenek feltérképezni a probléma gyökerét, jellegét. Ezért fontos a szülő jelenléte. A vizsgálat során a vizsgáló igyekszik átfogó, komplex képesség, készség felmérést végezni. A vizsgálatok során széles eszköztárral dolgozhatunk: pedagógiai jellegű feladatok megoldásával, különböző területekre irányuló tesztek felvételével,  irányított beszélgetéssel, kérdezéssel, kérdőív kitöltésével, megfigyeléssel, stb. A különböző módszerek segítségével feltérképezzük a gyermek erősségeit/gyengeségeit, s ezen eredmények tükrében módosíthatják a terápiás foglalkozást tartó kollégák a megkezdett logopédiai terápiát, annak érdekében, hogy a gyermekek, tanulók a számukra leghatékonyabb terápiában részesülhessenek.

Vizsgálatok a logopédiai központban

A logopédiai vizsgálatokat nem csak logopédus javaslatára, hanem szülői kérésre, orvosi, védőnői javaslatra is elvégezzük. Széles életkori intervallumban végzünk logopédiai vizsgálatokat.

  • Három éves kor: Ha három éves korában a gyermek még nem, vagy nagyon rosszul beszél, esetleg megtorpant vagy visszaesett a szókincsgyarapodása, érdemes szakemberhez fordulni, s logopédiai, ill. kiegészítő szakorvosi (pl. audiológiai) vizsgálatokkal megállapítani a problémát, s ha szükséges a terápia jellegét.
  • Óvodáskor: Komplex, részletes logopédiai vizsgálatokkal feltérképezzük a gyermek beszéd- és nyelvi fejlettségét nyelvi szintekre lebontva, szókincsét, beszédészlelését és beszédértését. Ezen felül részletes részképesség vizsgálatot is végzünk, mely a hallási differenciálóképesség, térbeli tájékozódás, dominancia, vizuális és auditív emlékezet, a vizuális percepció, mintakövetés, a ritmusérzék, fonológiai tudatosság, grafomotoros készség vizsgálatában merül ki.
  • Iskoláskor: A beszéd- és nyelvi fejlettség és a részképesség vizsgálatok mellett az iskoláskorra jellemző problémaköröket is vizsgáljuk: az olvasás, az írás, a szövegemlékezet, a szövegértés, a nyelvi-grammatikai készség, valamint a számolás vizsgálatát.

Fel↑