Auditív feldolgozás zavara

A beszéd észlelése és megértése (más néven beszédpercepció) a másoktól elhangzó közlések feldolgozását jelenti. Ez a folyamat alapja a megfelelő anyanyelv-elsajátításnak, az olvasás, írás és az idegen nyelv megtanulásának. Zavara esetén nehezített a hangok, hangsorok felismerése, ill. a szavak, mondatok, közlések jelentésének, tartalmának megértése, értelmezése ép hallás esetén is. Gósy Mária kutatásai szerint a gyermekek 30%-át érinti.

Mivel rejtetten működő folyamatról van szó, észrevétele a mindennapi életben nehéz (a gyermekek kompenzálhatnak is). Fejlesztés nélkül megmaradnak a zavarok. Gyakran vezet tanulási problémákhoz (írott nyelv elsajátítása, idegennyelv-tanulás, memoriterek tanulása). Csaknem minden tanulási zavarral küzdő gyermekeknél kimutatható beszédpercepciós probléma. Kihathat a beszédprodukcióra is: a gyermek szűk szókinccsel, nyelvtanilag hibásan beszél, a hangokat torzítja, kihagyja, felcseréli. A figyelmeztető jeleket a felnőtt környezet félreértheti, és magatartási problémának címkézi. Minél fiatalabb korban kiderül, annál könnyebben korrigálható.

Mik a kiváltó okok?

Környezeti okok:

 • Beszédelsajátítás közegének megváltozása
 • Felgyorsult beszédtempó
 • Verbálisan ingerszegény környezet
 • Kódváltó környezet (két- vagy többnyelvűség)


Biológiai okok:

 • Nem ép beszédszervek és érzékszervek
 • Idegrendszeri sérülés


Rizikófaktorok:

 • Koraszülöttség
 • Születési rendellenesség
 • 2 éves kor után induló beszéd, lassú beszédfejlődés
 • Családi érintettség a beszéd és a nyelv területén
 • Állami gondozottság


Miről lehet felismerni?

 • Késik a beszédfejlődés
 • Nem köti le a mese
 • Szűkös a szókincs
 • Nyelvtani hibák a beszédben
 • Szájra irányultság
 • Szótalálási nehézség
 • Nehezen tanul kívülről
 • Súlyos artikulációs hibák
 • Nem érdeklődik új ismeretek iránt
 • Későn alakul ki a kézdominancia

Tünetei - figyelemfelhívó jelek

Óvodáskorban:
 • érthetetlen, "halandzsa" beszéd
 • makacs, elhúzódó pöszeség
 • kérdésekre nem megfelelő válaszok adása
 • nem veszi észre, ha a nevét mondják, szólítják (auditív alak-háttér megkülönböztetés)
 • zavarja mások hangos beszéde (auditív inger felvételének zavara)
 • szereti, ha a TV hangosabban szól illetve a környezete hangosabb
 • figyelmetlennek, feledékenynek tűnik

Óvodás- és iskoláskorban:
 • gyakran megkérdezi: "mi van?"; "mit mondtál?"
 • a másik gyereket figyeli, ha szóban közölték, mit kell csinálni
 • nem köti le a figyelmét a mesélés
 • nem tudja megismételni a hallottakat
 • nem képes megtanulni a verseket, dalokat
 • rosszul énekel, "botfülű"
 • hamar kifárad (a zajos környezetben)
 • diszgrammatikus mondatok jellemzik beszédét
 • beszédmegértése vizuális és mozgásos kíséret (segítség) mellett megfelelő
 • hosszabb szavakban felcseréli a hangokat, szótagokat

Iskoláskorban:
 • rendszeresen elfelejti, mi a házi feladat
 • nagyon lassan dolgozik, a másikat figyeli
 • sokat kérdez, visszakérdez
 • tollbamondásnál lassú, sokat hibázik, szavakat, hangokat felcserél, helyettesít
 • helyesírása gyenge, nem teszi ki az ékezeteket
 • nyugtalan, figyelmetlen, feledékeny
 • hallás után nehezen jegyez meg dolgokat
 • fejszámolásban gyengébb, mint az írásbeliben


Hogyan történik a vizsgálat?

Ha fennáll a beszédpercepciós gyengeség gyanúja, forduljunk logopédushoz.

Az ép hallásra épülő beszédészlelés a beszédhangok, hangkapcsolatok és hangsorokfelismerése akkor, amikor a jelentés még nem vesz részt a hallottak feldolgozásában.

A beszédészlelés során azonosítjuk a különböző beszédhangokat vagyszótagokat, azok kapcsolódásait, illetőleg sorozatát. A beszédészlelés alapszintjeiakusztikai, fonetikai és fonológiai észlelés. Részfolyamatai: szeriális, transzformációs,vizuális és ritmusészlelés, valamint a beszédhang-megkülönböztetés.A beszédmegértés nagyságrendileg a szavak jelentésének feldolgozásával kezdődik, majd a mondatok megértése és értelmezése következik. A szöveg értelmezésea legmagasabb szint, melynek során a hallott közlés megértésénekkövetkeztében az emlékezetben korábban tárolt információk aktiválása is megtörténik.

Vizsgálatok:

 • GOH Hallást és beszédészlelést vizsgáló eljárás
 • GMP Beszédészlelés-és beszédmegértés folyamatának vizsgálataDr. Gósy Mária által összeállított GMP-teszt
 • Kiegészítő vizsgálatok: audiológia, fül-orr-gégészet


Hogyan fejleszthető?

A beszédpercepció fejlesztése logopédus feladata. Ezek a játékos feladatok beleilleszthetőek az óvodai és iskolai nevelésbe is.
A cél az elmaradott, illetőleg zavart beszédmegértés helyreállítása, azaz az életkornak megfelelő folyamatműködés kialakítása; szükség esetén a következményesproblémák csökkentése, megszüntetése. Terápia menetének leírása megtalálható Gósy Mária könyvében: Beszédészlelés –és megértés fejlesztése (iskolásoknak, óvódásoknak)

Észlelés fejlesztése:

 • hallási figyelem fejlesztése: zörejek felismerése (papír, kulcs, harang, fémpénz, hangszerek); hangforrás keresése; állathangok felismerése; kinek a hangját hallod?
 • egyszerű szóismétlés
 • hangsorismétlés (értelmetlen vagy nehéz szavakkal)
 • szóismétlés súgás alapján
 • szájról olvasás
 • hibafelismerés
 • hangfelismerés
 • hangkeresés: vonat, sorjáték
 • szókígyó
 • hangidőtartam megkülönböztetése
 • hangokból szóalkotás
 • hangokra bontás
 • egyforma-nem egyforma


Értés fejlesztése:

 • körülírás
 • találós kérdés
 • igaz-hamis mondatok
 • mondatbővítés
 • mondatbefejezés
 • mondatátalakítás
 • hibakeresés
 • történetek visszamondatása
 • történet befejezése
 • viccek


Szókincsfejlesztés:

 • szógyűjtés
 • szólánc
 • szóelőhívás
 • asszociáció
 • szómagyarázat
 • szójátékok

Könyvajánló:
 • A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése (óvodásoknak), Dr. Gósy Mária, Nicol, Bp., 2000
 • Gyakori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok (CD), Dr. Gósy Mária
 • Játékos foglalkozások a beszédmegértés fejlesztésére (Óvodai ütemterv és módszertani útmutató középső és nagycsoportok számára), Odránné Kalina Krisztina, Nikol Kiadó, 2001
 • DIFER - A beszédhanghallás fejlesztése 4-8 éves életkorban, Fazekasné Fenyvesi Margit - Dr. Nagy József, Mozaik Kiadó
 • GMP-diagnosztika a beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata, fejlesztési javaslatok CD, Gósy Mária, Nikol, 2006
 • Iskolapszichológia 20. - A beszédészlelés fejlesztése óvodásoknál és kisiskolásoknál, Kuhn Gabriella - Gyarmathy Éva, Budapest ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Központ , 2004
 • A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése (iskolásoknak), Gósy Mária, Nikol Kkt., 2006
 • A beszédnevelés és a beszédfejlesztés kézikönyve, Meixner Ildikó, Meixner Alapítvány, 2004

Fel↑